Observance of Rashtriya Ekta Diwas or National Unity Day on 31 st October, 2020