Krishi Vigyan Kendras
Krishi Vigyan Kendras
ATARI, Zone I, Ludhiana – 72 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Jammu and Kashmir 20
Ladakh (UT) 04
Punjab 22
Uttarakhand 13
Himachal Pradesh 13
ATARI, Zone II, Jodhpur– 66 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Delhi 01
Haryana 18
Rajasthan 47
ATARI, Zone III, Kanpur– 89 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Uttar Pradesh 89
ATARI, Zone IV, Patna– 68 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Jharkhand 24
Bihar 44
ATARI, Zone V, Kolkata– 59 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
A & N Islands 03
Odisha 33
West Bengal 23
ATARI, Zone VI, Guwahati- 47 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Assam 26
Arunachal Pradesh 17
Sikkim 04
ATARI, Zone VII, Barapani– 43 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Manipur 09
Tripura 08
Nagaland 11
Mizoram 08
Meghalaya 07
ATARI, Zone VIII, Pune– 81 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Maharashtra 50
Gujarat 30
Goa 02
ATARI, Zone IX, Jabalpur– 82 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Chattisgarh 28
Madhya Pradesh 54
ATARI, Zone X, Hyderabad– 76 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Tamil Nadu 33
Puducherry 03
Andhra Pradesh 24
Telangana 16
ATARI, Zone XI, Bengaluru– 48 KVKs
Krishi Vigyan Kendras No. of KVKs
Karnataka 33
Kerala 14
Lakshadweep 01
×